Házirend

A Paksi Gyógyászati Központ Házirendjének célja, hogy meghatározza mindazokat a szabályokat, melyek ismerete az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybe vevői számára a jogaik rendeltetésszerű gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése szempontjából nélkülözhetetlenek. Jelen Házirend általános érvényű szabályozást tartalmaz, mely lehetőséget teremt arra, hogy a betegek és kísérőik megfelelő tájékoztatásban részesüljenek.

A Dolgozókra vonatkozó szabályok:

 • A közalkalmazottak és az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak kötelesek a számukra előírt munkaidőben pontosan és munkára kész állapotban megjelenni.
 • A váratlanul felmerülő, a munka felvételét akadályozó eseményt (betegség, egyéb) a munkatársak kötelesek aznap telefonon bejelenteni az illetékes, a munkabeosztást szervező vezetőjüknél.
 • A munkavégzés ideje alatt az egyéni védőeszközök (védőruha, légzés védelem, kézvédő eszköz, lábvédő eszköz), valamint a név és beosztást tartalmazó kitűző viselése kötelező.
 • A dolgozók kötelesek munkahelyüket még időszakos távollét esetén is bezárni. Az esetlegesen személyzet nélkül és nyitva maradt rendeléseken lévő értéktárgyakért – a rendelő tulajdonát képezők esetében is - a rendelőben dolgozó munkatársak anyagi és fegyelmi felelősséggel tartoznak.

A Paksi Gyógyászati Központ ellátási körébe tartozó gyógyászati ellátások:

 • Háziorvosi Szolgálat
 • Házi gyermekorvosi szolgálat
 • Iskola-egészségügyi szolgálat
 • Védőnői Szolgálat
 • Fürdőgyógyászati ellátás
 • Járóbeteg szakellátás és gondozás

Az egészségügyi szolgáltatások megnevezését, helyét és a rendelési időket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A gyógyfürdő házirendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges alapvető okmányok, dokumentumok:

 • személyi igazolvány,
 • lakcímkártya (új típusú személyi igazolvány esetén)
 • TAJ-kártya,
 • külföldi állampolgárok esetén útlevél (amennyiben van, európai egészségbiztosítási kártya - EUCARD)
 • beutaló (beutaló köteles szakrendeléseken).

Sürgősségi ellátás esetén a fenti okmányokat, az ellátást követően a lehető legrövidebb időn belül köteles pótolni a beteg vagy törvényes képviselője. Sürgősségi ellátás esetén beutaló nem szükséges.

A Paksi Gyógyászati Központban a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és a végrehajtásáról rendelkező 217/1997. /XII.1./ Korm. rendelet értelmében a szakrendelések az alábbi módon vehetők igénybe.

Beutaló nélkül, előjegyzéssel igénybe vehető szolgáltatások:

 • Fül-orr-gégészet
 • Audiológia 
 • Szemészet
 • Nőgyógyászat
 • Urológia
 • Bőrgyógyászat
 • Fürdőgyógyászati szakellátás

Beutalóval, előjegyzéssel igénybe vehető szolgáltatások:

 • Ultrahang
 • Perifériás csontritkulás mérés (pDEXA)
 • Kardiológia
 • Belgyógyászat
 • Diabetológia
 • Ortopédia  
 • Reumatológia
 • Gyermek pulmonológia
 • Fizioterápia
 • Ideggyógyászat
 • Gyógytorna
 • Tüdőgyógyászat 
 • Egynapos sebészet
 • Bőr-és Nemibeteg Gondozó: 1. alkalommal
 • Tüdőbeteg-gondozó: 1. alkalommal

Beutaló nélkül, előjegyzés nélkül igénybe vehető szolgáltatások:

 • Sebészet
 • Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
 • Pszichiátriai szakellátás és gondozás 
 • Ernyőkép szűrés (SEF)

Beutalóval, előjegyzés nélkül igénybe vehető szolgáltatások:

 • Laboratórium
 • Röntgen

A térítési díjkötelesen igénybe vehető szolgáltatások jegyzéke és díjtétele 

A térítésköteles vizsgálatok listája az intézmény rendelésein, betegfogadókban és a honlapon megtekinthető. A térítésköteles vizsgálatok megkezdése előtt a beteg tájékoztatása kötelező.

Külföldi állampolgárok és magyar biztosítással nem rendelkezők felvétele

Személyazonosságot, állampolgárságot, a Magyarországon is érvényes biztosítást igazoló iratok bemutatásával történik. Térítésköteles betegek a térítési díjakról az ellátást végző rendelésen tájékozódhatnak. A rendelésen kiállított nyomtatvánnyal a pénztári órák alatt a Pénztárban történik a díj kiegyenlítése.

Fizetésköteles betegek a térítési szabályzatot az ellátást végző rendelésen és a betegfogadókban megtekinthetik, valamint az intézet honlapján is megtalálhatják.

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Mindenki köteles tiszteletben tartani mások egészségének megőrzéséhez és védelméhez, a betegségek megelőzéséhez és a gyógyuláshoz való jogait. A beteget megillető jogok gyakorlása során az egészségügyi intézmény valamennyi dolgozója a beteggel együttműködni köteles. A beteg és hozzátartozója jogait úgy köteles gyakorolni, hogy azzal sem más betegek jogait, sem pedig az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait nem sértheti.

A betegek jogai:

Az egészségügyi ellátáshoz való jog

Minden betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

Az emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, a beteget jogainak gyakorlásában csak indokolt ideig, módon és mértékben lehet korlátozni.

A kapcsolattartás joga

Súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon. Kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, vagy más törvényes képviselője mellette tartózkodjon.

A tájékoztatáshoz való jog

A betegnek joga van az egészségügyi állapotával, valamint a gyógykezelésével összefüggő teljes körű, részletes felvilágosításra. Amennyiben az ellátás térítésköteles, a betegnek joga van arra, hogy fizetési kötelezettségéről tájékoztassák.

Az önrendelkezéshez való jog

A beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, melyeket utasít vissza.

Az ellátás visszautasításának joga

A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga kivéve, ha annak elmaradása mások életét, testi épségét veszélyeztetné.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, a benne lévő adattal a beteg rendelkezik. A beteg jogosult a gyógykezelésével összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, illetve a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint ezekről saját költségére másolatot kérni.

A beteg az általa pontatlannak, hiányosnak vélt egészségügyi dokumentáció kijavítását, kiegészítését kezdeményezheti.

Az orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg egészségügyi ellátásában részt vevő személyek a betegről az ellátás során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatokat bizalmasan kötelesek kezelni.

A betegnek emellett joga van bármely személyt megnevezni, akit egészségügyi állapota alakulásáról értesíthetnek, illetve joga van bármely személyt ebből kizárni.

A gyógyintézet elhagyásának joga

A beteg a gyógyintézetet a gyógyászati tevékenység befejezése előtt is elhagyhatja, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. A beteg távozási szándékát ebben az esetben a kezelő személyzetnek köteles bejelenteni.

A betegjogok érvényesítése

A betegek a 1997. évi CLIV. törvényben foglalt betegjogok érvényesítését, az ellátással kapcsolatos panaszaik kivizsgálását kérhetik az intézmény főigazgatójánál, vagy közvetlenül a betegjogi képviselőtől. A betegjogi képviselő neve, valamint ügyfélfogadási rendje az intézmény több helyén megtalálható.

A beteg észrevételét elmondhatja közvetlenül az ellátásukat végző orvosnak, asszisztensnek. Amennyiben nem él ezzel a lehetőséggel, írásban fordulhat az intézet főigazgatójához, orvos-igazgatójához.

A betegpanaszok kivizsgálását az intézmény szabályzatban rögzítette. A betegpanaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve annak kivizsgálásával kapcsolatos iratokat 5 évig meg kell őrizni.


A betegek kötelezettségei:

A beteg köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor betartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét.

A beteg az egészségügyi dolgozókkal az alábbiakban köteles együttműködni:

tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat: 

 • mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításhoz, kezelési terv elkészítéséhez (pl.: korábbi betegségekről, gyógykezelésekről, stb.),
 • különösen a fertőző betegségekről, foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról, 
 • az egészségügyi ellátását érintő, korábban tett jognyilatkozatairól,

betartja:

 • a tőlük kapott, gyógykezelésével összefüggő rendelkezéseket,
 • a gyógyintézet házirendjét

Köteles a jogszabályban előírt adatait hitelt érdemlően igazolni.

A beteg köteles kulturált módon viselkedni, zajongással nem zavarja a rendelést.

A rendelőben való tartózkodás alatt kérjük a mobil telefon kikapcsolását, vagy lehalkítását.

A betegek jogai és kötelezettségei a Paksi Gyógyászati Központ minden telephelyén a beteg számára hozzáférhető módon kifüggesztésre került.

Dohányzásra vonatkozó szabályok

1999. évi XLII. törvény „a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól” szóló törvény 2. § (2) és (4) bekezdése alapján egészségügyi szolgáltatónál nem jelölhető ki dohányzóhely zárt, illetve nyílt légtérben. 

A nemdohányzó munkahellyé minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés alkalmazásával a munkahelynek a személyforgalom számára nyitva álló valamennyi bejáratnál, valamint a nem kizárólag a munkavállalók által igénybe vett valamennyi helyiségben vagy az ezekhez vezető közlekedőfolyosókon feltünteti.

Sajtónyilvánosság rendje

Az intézmény területén a televíziós felvételek és egyéb kép- és hanganyag rögzítésekor az orvosi titoktartással kapcsolatos, valamint a beteg- és személyiségi jogokat tiszteletben kell tartani, melyre a felvételt készítő személy(ek) figyelmét is fel kell hívni. A Paksi Gyógyászati Központban kezelt beteg a televíziós felvétel és egyéb kép- és hanganyag rögzítésekor csak írásos beleegyezéssel szerepelhet. Felvétel és interjú készítéséhez a főigazgató írásbeli engedélye szükséges!

Egyéb rendelkezés

A Paksi Gyógyászati Központ telephelyein kereskedelmi tevékenységet végezni, a betegekről adatokat gyűjteni vagy közvélemény kutatást folytatni csak az intézet vezetőjének írásbeli engedélyével lehet.


A Házirend 2014. január 1-jén érvényes.


Dr. Bodnár Imre
Főigazgató

Záradék:

Paksi Gyógyászati Központ Házirendjét a Humánpolitikai Bizottság a 100/2013 (XII.10.) számú határozatával jóváhagyta.


Paks, 2013.

Csajági Sándor
Humánpolitikai Bizottság elnöke